Regulamin świadczenia usługi  DDSI  przez SCORPION-COMPUTER

DZIAŁ I: Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają :

 1. Abonament – stały, nielimitowany dostęp do internetu realizowany za pomocą urządzeń DDSI zainstalowanego w lokalu lub nieruchomości Klienta (Abonenta);
 2. Abonent – Klient, który podpisał umowę z SCORPION-COMPUTER;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o świadczenie usług  DDSI z SCORPION-COMPUTER;
 4. Linia przesyłowa – linia przesyłowa wykonana z łącz stałych lub radiowych będąca elementem całej sieci lokalnej, umiejscowiona między terminalem DDSI Abonenta a systemem DDSI;
 5. Cennik – zestawienie opłat za usługi DDSI w SCORPION-COMPUTER wraz z zasadami naliczania;
 6. Regulamin – „Regulamin świadczenia usługi DDSI przez SCORPION-COMPUTER”;
 7. System DDSI – urządzenia telekomunikacyjne nie będące urządzeniami końcowymi, wykorzystywane do zapewnienia usługi DDSI;
 8. Terminal DDSI – udostępnienie Abonentowi SCORPION-COMPUTER urządzenie telekomunikacyjne stanowiące punkt sieci lokalnej, przeznaczony do zapewnienia użytkownikowi dostępu do systemu DDSI: do terminala DDSI dołączony jest komputer będący własnością Abonenta;
 9. Umowa – „Umowa o świadczenie usługi DDSI, na podstawie której SCORPION-COMPUTER zobowiązuje się do świadczenia usługi DDSI zgodnie z Regulaminem i postanowieniami Umowy, a Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych Regulaminem i postanowieniami Umowy, a w szczególności do uiszczania opłat określonych w cenniku;
 10. Usługa DDSI – świadczona przez SCORPION-COMPUTER usługa dostępu do Internetu umożliwiająca stały dostęp do Internetu;
 11. SCORPION-COMPUTER- SCORPION-COMPUTER mgr inż. Marcin Cygert z siedzibą w Lęborku, świadcząca usługi zgodnie z wymogami prawa.

§ 2

SCORPION-COMPUTER, wykonuje działalność  w dziedzinie Dostępu Do Sieci Internet (DDSI) na podstawie zezwolenia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji oraz ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2000 r. Nr 73 poz. 852), zwanej dalej ustawą Prawo telekomunikacyjne.       

§ 3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo telekomunikacyjne wraz z przepisami wykonawczymi.

DZIAŁ II: Zakres i warunki świadczenia usługi DDSI

§ 4

SCORPION-COMPUTER na podstawie Regulaminu i Umowy, zawieranej po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie zapewnia:

a)  dostęp do sieci Internetu dla jednego komputera (końcowego) za pośrednictwem własnych łączy,

b)  dynamicznie przydzielany jeden lokalny unikatowy adres IP.

c)   opcjonalnie terminal DDSI.

§ 5 

 1. SCORPION-COMPUTER zapewnia ochronę danych osobowych dotyczących Abonenta uzyskanych na podstawie Umowy, a także informacji o świadczonych na rzecz Abonenta usługach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. SCORPION-COMPUTER będzie przetwarzać wyłącznie dane, o których mowa w ust. 1.
 3. Dane osobowe o których mowa w ust. 1. przetwarzane są przez SCORPION-COMPUTER w celu realizacji Umowy.
 4. Abonentowi, którego dane przetwarza SCORPION-COMPUTER przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. SCORPION-COMPUTER przekazuje Abonentowi informacje o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych poprzez standardowe kanały komunikacji z Abonentem, a w szczególności przez stronę internetową SCORPION-COMPUTER (www.scorpion.lebork.pl), pocztę elektroniczną, telefon.

DZIAŁ III: Umowa

Rozdział 1: Postanowienia ogólne

§ 6

Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, po spełnieniu przez Klienta warunków określonych w Regulaminie.

§ 7

SCORPION-COMPUTER zobowiązuje się do świadczenia usługi DDSI w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i Umowie.

§ 8

 1. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i Umowy – w szczególności do terminowego uiszczenia opłat określonych w cenniku.
 2. Abonent ma obowiązek :
 3. dbać o stan i właściwe funkcjonowanie urządzeń transmisyjnych, w szczególności okablowania magistralowego i koncentratorów;
 4. właściwej ochrony antywirusowej swoich komputerów i udostępnionych zasobów w sieci lokalnej;
 5. bezwzględnego podłączenia swoich komputerów do gniazdek zasilających z uziemieniem, gdyż brak takowego może spowodować w skrajnym przypadku zniszczenie całej sieci lub porażenie ludzi;
 6. dbać o właściwą kondycje swoich kart sieciowych lub urządzeń sieciowych;
 7. dbać o kondycje swojego systemu operacyjnego i programów obsługujących Internet;
 8. godnie reprezentować sieć na zewnątrz;
 9. pilnować bezpieczeństwa  swojego konta (jeżeli takowe zostanie utworzone) poprzez stosowanie odpowiednich haseł i praw dostępu do swych zasobów;
 10. stosować się do poleceń Administratora  sieci;
 11. przestrzegać prywatności innych kont w systemie i nie ingerować w ich zasoby nawet jeśli nie są one chronione;
 12. odłączać się fizycznie od sieci na czas burzy !!!                         

§ 9

W imieniu SCORPION-COMPUTER Umowę zawiera osoba upoważniona na postawie pisemnego pełnomocnictwa.

§ 10

 1. Klient może zawrzeć Umowę osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela.
 2. W imieniu Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej Umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów lub ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób.

§ 11

 1. Abonenci mogą udzielić innym podmiotem pełnomocnictwa do składania oznaczonych oświadczeń woli związanych z Umową.
 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.
 3. Pełnomocnictwo okazuje się w komórce organizacyjnej SCORPION-COMPUTER, w której została zawarta Umowa.

§ 12

SCORPION-COMPUTER służy prawo odmowy zawarcia umowy, jeżeli potencjalny abonent zalega z opłatami na rzecz  SCORPION-COMPUTER.

§ 13

 Abonent zobowiązany jest pisemnie poinformować SCORPION-COMPUTER o wszelkich zmianach swoich danych  zawartych w umowie w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Rozdział 2: Warunki zawarcia umowy

§ 14

 1. Umowa jest zawierana przez SCORPION-COMPUTER na ustne lub pisemne zamówienie Klienta.
 2. Na złożone zamówienie SCORPION-COMPUTER udziela odpowiedzi ustnej lub pisemnej w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zamówienia.
 3. SCORPION-COMPUTER przygotowuje Umowę w ciągu 10 dni roboczych od dnia udzielenia pozytywnej odpowiedzi na złożone zamówienie.
 4. SCORPION-COMPUTER uzależnia zawarcie umowy od istnienia warunków technicznych. Zamówienie niezrealizowane z powodu braku możliwości technicznych pozostaje w SCORPION-COMPUTER jako oczekujące na realizację, o ile Klient nie wyraził innych dyspozycji.

§ 15

 1. W celu zawarcia umowy Klient obowiązany jest przedstawić dokument jednoznacznie potwierdzający tożsamość lub status prawny.
 2. SCORPION-COMPUTER zastrzega sobie prawo żądania od Klienta okazania dodatkowych dokumentów i dodatkowych informacji w granicach przewidzianych z prawem.

Rozdział 3: Warunki realizacji umowy

§ 16

 1. W momencie zawarcia Umowy Abonent jest obowiązany do uiszczenia, jednorazowej opłaty za aktywację do systemu DDSI na podstawie wystawionej przez SCORPION-COMPUTER faktury VAT.
 2. SCORPION-COMPUTER ma obowiązek stworzyć Abonentowi możliwość korzystania z usługi DDSI, to znaczy udostępnić mu terminal DDSI w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy.
 3. Abonament realizowany jest od dnia wykonania przez SCORPION-COMPUTER wszystkich czynności, o których mowa w ust. 2.
 4. W przypadku niedotrzymania z winy SCORPION-COMPUTER terminu określonego w ust. 2 Abonent może odstąpić od umowy.
 5. Postanowienie ust. 4. wyczerpuje odpowiedzialność SCORPION-COMPUTER  z tytułu niewykonania zobowiązania określonego w ust. 2.
 6. SCORPION-COMPUTER w ramach obsługi serwisowej zapewnia:
 7. techniczną pomoc związaną ze świadczeniem Usługi,
 8. pomoc telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej  w zakresie realizacji Usługi oraz informacji o Usłudze, pod numerami telefonów, adresami e-mail i w godzinach pracy przedsiębiorstwa SCORPION-COMPUTER, podanych na stronie internetowej www.scorpion.lebork.pl (zakładka KONTAKT)
 9. okresowe przeglądy stanu technicznego łączy, bieżące pomiary pracy łączy i eliminowanie usterek w tym zakresie,
 10. przyjmowanie zgłoszeń o awarii oraz reklamacji.
 11. W sprawach dotyczących usług serwisowych Abonent może kontaktować się ze SCORPION-COMPUTER piśmie, osobiście oraz w sposób określony w ust. 6.
 12. Opłaty za usługi serwisowe poza zakres określony w ust. 6 określone są w Cenniku lub podlegają indywidualnym uzgodnieniom pomiędzy stronami umowy.
 13. SCORPION-COMPUTER ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie Abonent poniósł w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisach prawnych.
 14.  SCORPION-COMPUTER odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych usług jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności np. powstało z przyczyn leżących po stronie Abonenta, nastąpiło wskutek wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej.

Rozdział 4: Terminal DDSI

§ 17

 1. Terminal DDSI posiada świadectwo homologacji lub inny dokument potwierdzający zgodność z zasadniczymi wymaganiami wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Terminal DDSI wraz dostarczonym wyposażeniem jest własnością SCORPION-COMPUTER.
 3. Wszelkich zmian konserwacji oraz usuwania uszkodzeń w terminalu DDSI dokonuje wyłącznie SCORPION-COMPUTER.
 4. Abonent jest zobowiązany używać terminal DDSI zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji oraz chronić przed zniszczeniem i utratą.
 5. Użytkownik samodzielnie instaluje i uruchamia terminal DDSI zgodnie z otrzymaną instrukcją użytkowania.

§ 18

 1. Udostępniany terminal DDSI oznaczony jest trwałymi znakami widocznymi i niewidocznymi oraz zabezpieczony plombą.
 2. Abonent zobowiązany jest powiadamiać SCORPION-COMPUTER o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach terminala DDSI.
 3. SCORPION-COMPUTER ma prawo obciążyć Abonenta kosztami naprawy terminala  DDSI w przypadku stwierdzenia że uszkodzenie powstało na skutek:

a)  samowolnej naprawy dokonanej przez abonenta,

b)  świadomego zniszczenia terminala DDSI,

c)  uszkodzeń, które nie mogły powstać w trakcie prawidłowej eksploatacji terminala DDSI,

d)  nie powiadomienia SCORPION-COMPUTER o nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach, które mogły w wyniku tego spowodować pogłębienie uszkodzenia.

4.  W przypadku utraty terminala DDSI Abonent zobowiązany jest zapłacić kwotę równowartość terminala określoną w Umowie  SCORPION-COMPUTER.

§ 19

 1. SCORPION-COMPUTER gwarantuje stały dostęp transmisji w obrębie sieci lokalnej należącej do SCORPION-COMPUTER.
 2. SCORPION-COMPUTER nie gwarantuje prędkości transmisji w obrębie i poza siecią lokalną.
 3. SCORPION-COMPUTER zastrzega sobie możliwość okresowego wyłączenia dostępu do sieci Internet związanego z bieżącymi konserwacjami i naprawą uszkodzeń bez możliwości pomniejszenia miesięcznego abonamentu jeżeli wyłącznie trwa nie dłużej niż 3 dni robocze.
 4. SCORPION-COMPUTER nie odpowiada za szkody wynikłe z korzystania Internetu – w szczególności nie zapewnia ochrony danych znajdujących się w komputerze podłączonym do terminala DDSI przed ingerencją innych podmiotów.
 5. Abonent powinien we własnym zakresie zastosować środki służące do ochrony danych znajdujących się w komputerze podłączonym do terminala DDSI przed ingerencją innych podmiotów.

§ 20

 1. SCORPION-COMPUTER nie ponosi odpowiedzialności za złą jakość połączeń do Internetu wynikających z:

a)  podłączenia lub użytkowania niesprawnego terminala DDSI w przypadku gdy jego uszkodzenie spowodował Abonent.

b)  podłączenia przez Abonenta urządzeń końcowych niesprawnych lub nie spełniających wymagań określonych w ustawie Prawo telekomunikacyjne oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

c)  nieprawidłowego sposobu instalacji przez Abonenta urządzeń końcowych i oprogramowania służącego do realizacji i korzystania z usługi DDSI.

 • SCORPION-COMPUTER nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane podczas korzystania przez Abonenta z usługi DDSI.
 • Z zastrzeżeniem  § 19 ust. 3 za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność SCORPION-COMPUTER, trwającej dłużej niż 24 godzin, Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 opłaty abonamentowej za świadczenie usługi. Zwrot opłaty następuje na podstawie reklamacji złożonej przez Abonenta w trybie określonym w Regulaminie.

Rozdział 5: Zmiana Umowy

§ 21

Wszelkie zmiany zawartej Umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 22

 1. SCORPION-COMPUTER może na pisemne zamówienie Abonenta dokonać zmiany miejsca instalacji terminala DDSI, pod warunkiem istnienia możliwości technicznych.
 2. SCORPION-COMPUTER zawiadamia Abonenta o przewidywanym terminie zmiany miejsca instalacji terminala DDSI w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia zamówienia.
 3. Zmiana miejsca instalacji terminala DDSI może pociągnąć za sobą zmianę adresu IP przyznawanego Abonentowi.

Rozdział 6: Obowiązywanie umowy

§ 23

 1. Umowa zawierana jest na czas oznaczony wskazany w Umowie, chyba że Umowa stanowi inaczej. Umowa może być rozwiązana w przypadkach określonych w umowie i Regulaminie. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego). Oświadczenie o wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. SCORPION-COMPUTER może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w § 30 ust. 5  Regulaminu, niezależnie od tego czy nastąpiło zawieszenie świadczenia Usług. Rozwiązanie umowy może nastąpić po uprzednim wezwaniu Abonenta do zaniechania naruszeń umowy lub wykonania ciążących na nim obowiązków (w tym zapłaty należności)  w terminie 10 dni. Abonent może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z przyczyn leżących po stronie SCORPION-COMPUTER nie mógł korzystać z Usług w sposób ciągły przez okres 30 dni.

Rozdział 7: Wygaśnięcie Umowy

§ 24

 1. Umowa o świadczenie usługi DDSI wygasa wskutek:

a) ogłoszenia upadłości Abonenta lub postawienia w stan likwidacji,

b) śmierci Abonenta,

c) rozwiązania umowy.

 • W dniu stwierdzenia jednej z wyżej wymienionych przyczyn SCORPION-COMPUTER zaprzestaje świadczenia usług wynikających z umowy.

§ 25

 1. W przypadku wygaśnięcia Umowy, Abonent zobowiązany jest zwrócić w ciągu 7 dni roboczych od daty wygaśnięcia Umowy kompletny terminal DDSI w stanie nie gorszym niż wynikałoby z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji.
 2. W przypadku niemożności zwrotu terminala SDDSI Abonent zobowiązany jest zapłacić kwotę równowartość terminala określoną w umowie o świadczenie usługi DDSI, na którą SCORPION-COMPUTER wystawi fakturę VAT stanowiącą stosowne wezwanie do zapłaty.

Dział IV: Opłaty

§ 26

 1. Opłaty za usługi DDSI należne zgodnie z Regulaminem i cennikiem określone są w fakturze VAT wystawianym przez SCORPION-COMPUTER.
 2. Abonent jest zobowiązany w szczególności do uiszczenia następujących opłat:

a) jednorazowej opłaty za aktywacje do systemu DDSI w wysokości opłaty obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

b) miesięcznej opłaty abonamentowej określonej w cenniku.

c) za inne zrealizowane usługi.

 • Jeżeli usługa DDSI świadczona na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wówczas opłatę abonamentową wymienioną w ust. 2 pkt b) ustala się w wysokości 1/30 tej za każdy dzień świadczenia usługi DDSI.
 • Aktualny Cennik dostępny jest w siedzibie SCORPION-COMPUTER oraz na stronie internetowej   www.scorpion.lebork.pl

§  27

Wysokość opłat za usługę DDSI i szczegółowe zasady ich naliczania są określone cenniku.

§ 28

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc.

§ 29

Abonent może wpłacić dowolną kwotę na poczet przyszłych należności. Wpłaconą kwotę SCORPION-COMPUTER rozlicza w kolejnych fakturach VAT.

§ 30

 1. Abonent zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie.
 2. W razie zwłoki z zapłatą którejkolwiek płatności, Abonent zobowiązuje się zapłacić SCORPION-COMPUTER  odsetki ustawowe za czas zwłoki, poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności faktury VAT.
 3. W przypadku, gdy opłaty nie zostały uiszczone w całości, odsetki nalicza się od kwoty pozostałej do uiszczenia.
 4. Należne odsetki wykazywane są odrębnym dokumentem finansowym (nota odsetkowa). Przesyłanym do Abonenta listem zwykłym lub poleconym.
 5. SCORPION-COMPUTER ma prawo do zawieszenia świadczonej usługi DDSI, jeśli:

a)  Abonent zalega z płatnością całości lub części jakiejkolwiek opłaty przez okres dłuższy niż 30 dni 

b) Abonent narusza warunki Regulaminu lub Umowy albo podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usługi DDSI, w szczególności używa jakichkolwiek urządzeń zakłócających prawidłowe funkcjonowanie sieci.

c) Abonent rozsyła wirusy lub niezamówione informacje (spam), podejmuje działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemu komputerowego, danych lub oprogramowania, udostępnia treści niezgodne z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami bądź też wykorzystuje usługę DDSI w celu niezgodnym z prawem lub dobrymi obyczajami

d) z przyczyn technicznych lub prawnych nie jest możliwe dalsze świadczenie na rzecz Abonenta Usług lub też zapewnienia ich należytej jakości 

e)Abonent używa urządzeń służących do korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, Umową lub instrukcją obsługi, w szczególności naraża na zniszczenie terminal DDSI lub udostępnia go osobom trzecim bądź też korzysta z Usług za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych niespełniających wymagań określonych przez obowiązujące przepisy

f) żądanie takie zgłoszą właściwe organy wykonujące zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego  

6. W przypadku, gdy usługa DDSI została zawieszona może być ona ponownie świadczona Abonentowi po uregulowaniu należnych SCORPION-COMPUTER opłat wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

§ 31

 1. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania wpłaty w kasie SCORPION-COMPUTER, urzędzie pocztowym, banku lub dzień dokonania płatności przelewem.
 2. SCORPION-COMPUTER zastrzega sobie prawo dochodzenia od Abonenta niezapłaconych należności oraz zwrotu terminala DDSI  nawet pomimo rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy.

Dział V: Reklamacje

§ 32

 1. Abonenci lub ich pełnomocnicy mogą składać reklamacje z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania lub wadliwego rozliczenia usługi DDSI.
 2. Przedmiotem reklamacji może być w szczególności:

a) przerwa w świadczeniu usługi DDSI z winy SCORPION-COMPUTER.

b) wykonanie usługi DDSI z naruszeniem warunków określonych w Regulaminie i Umowie.

c) naliczona przez SCORPION-COMPUTER wysokość opłat dla usługi DDSI.

§ 33

 1. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta,

b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d) przydzielony Abonentowi numer, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny nadany Abonentowi przez SCORPION-COMPUTER lub adres miejsca zakończenia sieci,

e) datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej – w przypadku niedotrzymanie z winy SCORPION-COMPUTER określonego w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług,

f) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku gdy Abonent żąda ich wypłaty,

g) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności – w przypadku, o którym mowa w lit. f),

h) podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 • W przypadku gdy reklamacja złożona ustnie albo pisemnie podczas wizyty w siedzibie SCORPION-COMPUTER nie spełnia warunków określonych w ust. 1 upoważniona osoba przyjmująca reklamację jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania Abonenta o konieczności jej uzupełnienia.
 • W przypadku gdy reklamacja złożona w inny sposób niż określony w ust. 2 nie spełnia warunków określonych w ust. 1 rozpatrujący reklamację, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Abonenta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust. 1 lit. f), a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności nie budzi wątpliwości, jednostka dostawcy usług rozpatrująca reklamację traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.
 • W przypadku złożenia reklamacji osobiście w siedzibie SCORPION-COMPUTER ustnie do protokołu albo pisemnie, upoważniona osoba przyjmująca reklamację jest obowiązana niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej.
 • W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, SCORPION-COMPUTER w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie. Potwierdzenie wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację. Obowiązek potwierdzenia nie ma zastosowania w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 • Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Reklamację złożoną po upływie terminu, pozostawia się bez rozpoznania, o czym niezwłocznie powiadamia się Abonenta.

§ 34

Reklamację rozpatruje i załatwia komórka organizacyjna SCORPION-COMPUTER w której podpisano Umowę.

§ 35

 1. Komórka organizacyjna SCORPION-COMPUTER rozpatrująca i załatwiająca reklamację jest obowiązana zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne sprawy.
 2. Przy rozpatrywaniu reklamacji stosownie do jej przedmiotu, komórka organizacyjna SCORPION-COMPUTER zobowiązana jest uwzględnić i rozpatrzyć:

a) prowadzoną przez siebie ewidencje i posiadaną dokumentację.

b) dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego.

c) wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby SCORPION-COMPUTER.

d) badania techniczne i obserwację urządzeń telekomunikacyjnych w sposób przewidziany dla usługi DDSI.

§ 36

 1. SCORPION-COMPUTER w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, udziela na nią pisemnej odpowiedzi.
 2. Odpowiedź na reklamację zawiera:

a) nazwę jednostki rozpatrującej reklamację,

b) informację o dniu złożenia reklamacji,

c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;

d) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty lub zwrotu albo wskazanie, że kwota odszkodowania lub innej należności zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności, zgodnie z wnioskiem reklamującego, o którym mowa w § 33 ust. 1 lit. g);

e) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

f) dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego dostawcę usług, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.

 • W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:

a) dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;

b) zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą – w przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana na papierze.

 • SCORPION-COMPUTER potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na papierze, chyba że możliwość udzielenia odpowiedzi na reklamację w innej formie dopuszczają powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 37

 1. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat SCORPION-COMPUTER wystawia fakturę korygującą i zwraca stosownie do życzenia Abonenta przysługujące mu kwoty pieniężne:

a) w kasie komórki organizacyjnej SCORPION-COMPUTER rozpatrującej reklamację.

b) przekazem pocztowym

c) przelewem na konto bankowe.

d) poprzez zaliczenie na poczet przyszłych płatności z tytułu świadczenia usługi DDSI

 • W przypadku gdy Abonent nie wyrazi dyspozycji dotyczącej sposobu zwrotu kwoty pieniężnej SCORPION-COMPUTER zalicza tę kwotę zgodnie z ust. 1 pkt d).

§ 38

Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego określonego w § 32-37 podmiot wnoszący reklamację ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym

§ 39

W przypadku zgłoszenia reklamacji co do wysokości kwoty określonej w fakturze VAT za czas trwania postępowania reklamacyjnego odsetek nie pobiera się.

Dział VI: Postanowienia końcowe

§ 40

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla miejsca zawarcia Umowy. Spór cywilnoprawny między Abonentem będącym konsumentem w rozumieniu przepisów prawa a SCORPION-COMPUTER może być również zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek Abonenta lub z urzędu, lub przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 41

Regulamin wchodzi w życie 30 lipca 2007 r. (ze zmianami od dnia 20 kwietnia 2016 r.)

Załączniki