Obowiązek informacyjny Scorpion Computer.

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODOO informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SCORPION-COMPUTER” CYGERT MARCIN z siedzibą ul. Henryka Sienkiewicza 22, 84-300 Lębork zwanymi dalej „Współadministratorami”.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: kontakt@scorpion.lebork.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
 3. Otrzymaliśmy Twoje dane od Ciebie
 4. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu i na podstawie:
  1. w celu kontaktowania się z Tobą, w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą a Scorpion Computer. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (w relacji między Tobą a Scorpion Computer.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko, pesel, adres e-mail, nr telefonu, korespondencja powstałą w toku wykonywania umowy zawartej między Tobą a Scorpion Computer
 6. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przetwarzanych w celach i na podstawach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres: obowiązywania umowy zawartej między Tobą a Scorpion Computer. a po jej rozwiązaniu lub wykonaniu — prze okres niezbędny do wyegzekwowania roszczeń wynikających z ww. umowy lub do czasu przedawnienia ww. roszczeń, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
 8. Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym kontrahentom i podwykonawcom, w związku z realizacją obowiązków wynikających z umowy (zawieranie i wykonanie umów, gdy stroną jest firma Scorpion Computer);
 9. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Informujemy, że w procesie wykonywania umowy zawartej między Tobą a Scorpion Computer. nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.