Obowiązek informacyjny Scorpion Computer.

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODOO informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SCORPION-COMPUTER” CYGERT MARCIN z siedzibą ul. Henryka Sienkiewicza 22, 84-300 Lębork zwanymi dalej „Współadministratorami”.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: kontakt@scorpion.lebork.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
 3. Otrzymaliśmy Twoje dane od Ciebie
 4. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu i na podstawie:
  1. w celu kontaktowania się z Tobą, w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą a Scorpion Computer. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (w relacji między Tobą a Scorpion Computer.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko, pesel, adres e-mail, nr telefonu, korespondencja powstałą w toku wykonywania umowy zawartej między Tobą a Scorpion Computer
 6. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przetwarzanych w celach i na podstawach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres: obowiązywania umowy zawartej między Tobą a Scorpion Computer. a po jej rozwiązaniu lub wykonaniu — prze okres niezbędny do wyegzekwowania roszczeń wynikających z ww. umowy lub do czasu przedawnienia ww. roszczeń, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
 8. Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym kontrahentom i podwykonawcom, w związku z realizacją obowiązków wynikających z umowy (zawieranie i wykonanie umów, gdy stroną jest firma Scorpion Computer);
 9. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Informujemy, że w procesie wykonywania umowy zawartej między Tobą a Scorpion Computer. nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZONĄ USŁUGĄ

Szanując prywatność oraz prawa naszych Klientów, Scorpion Computer, w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, przetwarza tylko te dane, do których przetwarzania jest uprawniona lub zobowiązana na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Zastosowanie mają tu w szczególności Ustawa Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800) z późniejszymi zmianami oraz Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) z późniejszymi zmianami. Dane przetwarzane są również na podstawie aktualnych zgód wyrażonych przez Abonentów w szczególności podczas zawierania umowy oraz podczas czynności obsługi klienta. Odbywa się to tylko i wyłącznie w ściśle ustalonym zakresie danych, okresie i celu. Dane przetwarzane są przez naszych pracowników w systemach informatycznych z zachowaniem najwyższej jakości wymagań określonych w wewnętrznych instrukcjach i procedurach. Dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną udostępniane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom.

Niezależnie od powyższego użytkownicy usług telekomunikacyjnych, a w szczególności użytkownicy usługi dostępu do Internetu poprzez stosowanie się do niżej wymienionych zasad mogą dodatkowo chronić swoją prywatność oraz dane osobowe poprzez korzystanie z usług:

 1. Korzystając z serwisów wymagających rejestracji i podania Twoich danych, w tym danych osobowych, zawsze zwracaj uwagę na wiarygodność takich serwisów. Sprawdź czy Twoje prawa są odpowiednio chronione w umowie czy regulaminie określającym zasady korzystania z tego serwisu. Podawaj tylko te dane, które związane są ze świadczoną usługą.
 2. Publikując swoje dane osobowe oraz inne informacje o sobie w Internecie, w szczególności w serwisach społecznościowych, bądź świadomy, że upublicznienie tych danych, informacji pozbawia Cię skutecznych narzędzi ochrony tych danych. Rób to rozważnie. Twoje dane mogą być wykorzystane w złej wierze przez innych użytkowników Internetu
 3. Korzystając z komunikatorów, poprzez które wymieniasz prywatne, poufne informacje z rodziną, przyjaciółmi, zwracaj uwagę czy komunikatory te dysponują mechanizmami szyfrowania wysyłanych komunikatów.
 4. Korzystając z poczty elektronicznej wybieraj tylko sprawdzonych i wiarygodnych usługodawców, zapewniających tajemnicę korespondencji.
 5. Nie pobieraj z Internetu (także poprzez pocztę elektroniczną) i nie uruchamiaj oprogramowania z niepewnego, w szczególności nieznanego źródła. Oprogramowanie takie może zawierać złośliwe oprogramowanie.
 6. Korzystając z serwisów bankowości elektronicznej zwracaj zawsze uwagę na to, czy wyświetlony adres URL jest prawidłowy. Sprawdzaj czy logowanie się do takiego serwisu jest realizowane przez bezpieczne połączenie (protokół https).
 7. Zabezpieczając swój dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze używaj bezpiecznych i silnych haseł. Nie zapisuj haseł w plikach umieszczonych w komputerze. Nie zdradzaj haseł innym osobom. Usługodawca nigdy, wyłączając proces logowania, nie powinien Cię prosić o podanie takiego hasła (w szczególności w korespondencji elektronicznej). Jeśli tak się dzieje może to świadczyć o próbie wyłudzenia hasła.
 8. Wyposaż swój komputer w oprogramowanie antywirusowe i zaporę sieciową (firewall). Większość z dostępnego oprogramowania antywirusowego analizuje i zgłasza większość z wymienionych powyżej zagrożeń

Więcej Informacji o:

 1. zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Abonentów z usług telekomunikacyjnych; są dostępne na stronie internetowej UKE:http://www.uke.gov.pl/
 2. sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych podczas korzystania z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych są dostępne na stronie internetowej UKE: http://www.bip.uke.gov.pl/
 3. Zalecamy zapoznanie się z dokumentem: http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=14070

Załączniki